آزمون های چندگزینه ای

این سیستم قابلیت برگزاری آزمون های تستی را دارد. در این آزمون، هر سوال می تواند 2 تا 9 گزینه داشته باشد که سوال و گزینه می تواند شامل عکس و فیلم و.. باشد. 

قابلیت های سیستم :

  • در این سیستم نمره گزینه صحیح و نمره انتخاب گزینه های غلط  و نمره عدم پاسخ گویی برای هر سوال می تواند متفاوت در نظر گرفته شود و با استفاده از آن میتوان میزان اهمیت و بارم سوالی را افزایش یا کاهش دهید.
  • امکان نمایش گزینه ها در هر سطر، همه در یک سطر و یا دو گزینه در یک سطر
  • امکان نمایش عکس و فیلم در سوال و یا در گزینه ها
  • نمایش سوالات به صورت تصادفی 
  • نمایش گزینه ها به صورت تصادفی
  • امکان استفاده از ماشین حساب سیستم
  • امکان تغییر نمره و یا ارفاق نمره پس از برگزاری آزمون
  • امکان درج منبع سوال

 

DNN