آزمون های KFP:

هدف از آزمون های  key features problem ارزیابی تونایی تصمیمی گیری در شرایط متفاوت است. در آزمون های KFP با استفاده از دانش و اطلاعات  دانشجویان، میزان هدایت تصمیم گیری برای بدست آوردن سرنخ بالینی، ارزیابی اثر تشخیص دانشجو ، پیگیری مراحل و به دست آوردن اطلاعات نظارت بر یک دوره از عمل و یا ارزیابی شدت و یا احتمال یک نتیجه ارزیابی می شود. یک قابلیت و ویژگی کلیدی(key feature) به عنوان موارد زیر تعریف می شود:

1. یک قدم مهم و اساسی در حل یک مشکل،
2. یک گامی که در آن داوطلبان (در مورد ما، فارغ التحصیل دانشجویان پزشکی) به احتمال زیاد در حل مساله اشتباه می کنند،
3. جنبه دشوار و چالش برانگیز در شناسایی و مدیریت مشکل در عمل.

سوالات KFP به هم مرتبط می باشد و اگر دانشجو بتواند به سوال پرسیده بدون مراجعه به پاسخ سناریوی بالینی متصل، جواب دهد،آن یک سوال خوب نیست و برای اندازه گیری تصمیم گیری بالینی مناسب نیست.

 

DNN