سیستم مدیریت اطلاعات ورزشی

سیستم مدیریت اطلاعات ورزشی

اين نرم افزار با هدف مديريت اطلاعات اعضاي ورزشي تيمها، مديريت اطلاعات پزشکي، مديريت قراردادها، کارکردها، امورمالي مرتبط با قراردادها، جدول بازيها و نتايج بازيها،تمرینها براي يک باشگاه ورزشي با رشته هاي ورزشي متنوع طراحي و پياده سازي شده است، اين سيستم به شما اين قابليت را مي دهد که کليه اطلاعات مربوط به امور پزشکي، امور قرارداد و ورزشي تيمها را مديريت نمائيد. ثبت اطلاعاتي مانند سوابق پزشکي، مصدوميت، برنامه درماني، کارکرد، کارانه، پاداش، رضايت نامه، پيمانکاران، تاسيسات، جدول زماني بازيها،تمرینات، نتايج و جزئيات بازيها در نرم افزار امکان پذير مي باشد.

در کل ، اين نرم افزار به 8  سيستم اصلي تقسيم بندي شده، که به اختصار توضيحاتي در مورد آن ها مي دهيم:

1. سيستم مديريت اطلاعات پزشكي 
2. سيستم مديريت اطلاعات ورزشکاران و قراردادها
3. سيستم مديريت اطلاعات بازيها
4. سيستم مديريت اطلاعات پيمانکاران و تاسيسات
5. سيستم تنخواه 
6. سيستم بودجه
7. سیستم تشریفات
8. سیستم بیمه


1. سيستم مديريت اطلاعات پزشكي
پرونده پزشكي 
اولين مرحله براي استخدام فرد به عنوان ورزشكار در سيستم "جامع مديريت امور ورزشي" ميباشد. با تاييد صلاحيت پزشكي ورزشكار، پروندهء پزشكي ورزشكار ايجاد شده و از اين مرحله به بعد ورزشكار به عنوان يك موجوديت در سيستم شناخته ميشود. پرونده پزشكي شامل مواردي چون: مشخصات فرد، اطلاعات خانوادگي، اطلاعات پزشكي، معاينات پزشكي، فرم آنتروپومتريك و تركيب بدني ورزشكار، آزمايش خون، برگه EKG و CXR ،كارت سلامت، نوار ريه، كپي پاسپورت، عكس و فتوكپي شناسنامه و كارت ملي، كارت واكسيناسيون ميباشد. در اين سيستم اطلاعات مربوط به موارد بالا همگي در پرونده پزشكي ثبت شده و قابليت بهنگام سازي و بازنگري مجدد را دارا ميباشد.
مصدوميت
ورزشكاران
كادر تيم
پرسنل
مصدوميتها رخدادهايي است كه در حين تمرين يا بازي براي ورزشكار ايجاد ميشود. براي درمان اين مصدوميتها روندي وجود دارد كه اين روند ازجمله معاينه، دستور پزشك و عمليات لازم براي بهبودي، در سيستم ثبت گشته و در زمان مورد نياز مورد استفاده قرار ميگيرد.
هزينه هاي پرداختي
پرداخت هزينه هايي كه شخص در ازاي مصدوميت متحمل ميشود. اين بخش داراي قوانيني ميباشد، اين قوانين پرداختي بر داده ها اعمال شده و نتايج نهايي در غالب فرمهاي پرداختي ارائه ميگردد.

داروها و اقلام پزشكي مصرفي
در اين بخش ليست داروهايي ارائه شده به كادر پزشكي تيمها و اقلام پزشكي مورد استفاده در حين تمرين و بازي، ثبت ميشود. كاردكس داروهاي دريافتي تهيه ميشود. ليست داروهاي مورد نياز توليد ميشود. و همچنين شامل ميزان مصرف داروها ميباشد. 

آموزش
جهت رشد و اطلاع رساني به ورزشكاران در خصوص مسائل بهداشتي و پزشكي، برنامه هاي آموزشي براي كادر پزشكي تيم اجرا خواهد شد. اين برنامه ها داراي زمانبندي و موضوعات متفاوت بوده كه در سيستم ثبت ميگردد.

مشاوره
مشاوره هايي كه به ورزشكاران ارائه ميشود و داراي انواع متفاوتي ميباشد."مشاوره" درسيستم مشاوره به دو صورت فردي و تيمي در نظر گرفته شده است.

نظارت
به منظور نظارت و رسيدگي به كار پزشكياران اين سيستم ايجاد شده است. در اين زير سيستم، وضعيت بهداشتي تيم، نحوه فعاليت و شيوه كار پزشكيار، نحوه استفاده از وسايل پزشكي، ارائه گزارش آسيب ديدگي و اقدامات درماني مورد توجه قرار گرفته است.
كميته و كمسيون پزشكي
كميته اي كه از تعدادي پزشك فعال به منظور بررسي مسايل تيمها تشكيل شده است. در اين زير سيستم توانايي تعريف اعضاي كميته، مصدوميتهاي طولاني مدت، پروژه هاي تحقيقاتي و پزشكي و... بوجود آمده است.

كادر پزشكي
ثبت نام و روند گزينش اعضاي كادر پزشكي در اين زير سيستم ديده شده است.

2. سيستم مديريت اطلاعات ورزشکاران و قراردادها
اين سيستم جهت مديريت امور قراردادي و ثبت اطلاعات مربوط به اعضاي تيمهاي ورزشي و ثبت قراردادهاي ورزشي و همچنين ثبت اطلاعات مرتبط به قراردادها، طراحي و پياده سازي شده است ، از امکانات اين سيستم مي توان به موارد زير اشاره نمود: 
ثبت مشخصات افراد ، اطلاعات شخصي 
ثبت قراردادهاي فدراسيوني 
ثبت قراردادهاي ورزشي 
o سمت، رشته،  رده سني، ...
o نوع قرارداد ( جلسه اي، نامحدود)
o تعيين مبالغ و مشخص کردن سقف پرداختها در ماه و دوره قرارداد ( پيش پرداخت، کارانه، مبلغ هر جلسه، اياب و ذهاب، تعداد جلسات، مبلغ رضايت نامه، پاداش،حق بازي، کارانه برد)
o چاپ قرارداد در قالبهاي از پيش تعريف شده (در سيستم قابليت تعريف قراردادهاي جديد وجود دارد)
o اطلاعات ثبت دبيرخانه
o معاف از ماليات،تعيين وضعيت قرارداد،...
ثبت کارکرد به صورت گروهي و انفرادي براي ماه هاي قرارداد (آقايان، بانوان، ورزش همگاني آقايان، ورزش همگاني بانوان) 
ثبت پاداش،کارانه، مزايا، حق بازي، پيش پرداخت، کارانه برد و رضايت نامه به صورت گروهي و انفرادي براي ماه هاي قرارداد ( آقايان، بانوان، ورزش همگاني آقايان، ورزش همگاني بانوان)
تايئد کارکردها،کارانه، مزايا، حق بازي، پيش پرداخت، کارانه برد و رضايت نامه ( با توجه به گردش کار تعريف شده)
پرداخت پاداش و کارانه براي افرادي که در باشگاه قرارداد ورزشي ندارند
حسابداري مالي (حسابداري ساده)
o ثبت و صدور صورتحسابهاي کارانه، مزايا، حق بازي، پيش پرداخت، کارانه برد و رضايت نامه بصورت گروهي و انفرادي
o صدور صورتحساب براي کارکردهاي ثبت شده
o خروجي ديسکت بانکي
o خروجي ديسکت مالياتي
o ثبت سندهاي متفرقه، اعم از وام، پيش پاداش، جريمه، و...
o ثبت شماره سند سيستم مالي و شماره سند مالياتي
o ثبت و صدور صورتحساب پرداختهاي غير قراردادي

کارتابل الکترونيکي
اين قسمت جهت سهولت کار و مشخص شدن کارهاي جاري ، براي کاربران خاص طراحي و پياده سازي شده است، اين بخش از برنامه، با توجه به کاربر وارد شده به سيستم ، تمام کارهاي جاري آن را اعم از ثبت کارکرد، تائيد کارکرد، ثبت سند حسابداري ، در يک منوي ساده فراهم مي آورد ، اين امکان تمام کارهاي عقب افتاده کاربر را يادآوري و نمايش مي دهد.
گزارشات و گزارش ساز
اين نرم افزار با يک زير قسمت خاص ، گزارشاتي متنوع از اطلاعات موجود در نرم افزار فراهم نموده است و قابليت ايجاد و طراحي گزارشات جديد را براي کاربران خاص فراهم مي سازد.
گزارشات افراد ثبت شده
گزارشات قراردادها
گزارشات قراردادهاي فدراسيوني
گزارش کارکرد (اين قسمت با قسمت حسابداري ارتباط داشته و مي توان موارد مانده را تفکيک کرد) ، صدور ديسکت بانک ، صدور ليست بانکي، صدور ليست مالياتي 
گزارشات مالي (پاداش،کارانه، مزايا، حق بازي، پيش پرداخت، کارانه برد و رضايت نامه)
گزارش ساز ، امکان ايجاد گزارشات را از بانک اطلاعاتي سيستم بطور مستقيم فراهم مي سازد 

3. سيستم مديريت اطلاعات بازيها
اين سيستم جهت مديريت برنامه زماني بازيها، نتايج و جزئيات هر بازي طراحي و پياده سازي شده است.
اطلاعات باشگاها: تيمها, اعضا
جدول زمان بندي بازيها : محل برگزاري، تيم مقابل، زمان برگزاري
نتايج: نتيجه بازي، داوران، ثبت جزئيات بازي (خطاها، اخراجي، بازيکنان، تعويض ها و... ،)
مثال : فوتبال  زننده گل، زمان زدن گل، روش زدن گل، دهنده پاس گل، بهترين بازيکن، بدترين بازيکن، امتياز دهي به بازيکنان، علت اخطار، علت اخراج  و ...
ورزشگاه: تعداد تماشاچي، وضعيت آب و هوا، وضعيت محل بازي (سالن، چمن، ...)
استخراج گزارشات و نمودارهاي متناسب با اطلاعات ورودي
گزارشات بازيها (نتايج ثبت شده، ميزان بازي بازيکن در بازيها، نمودار کيفي بازيکن، مقايسه بازيکن با سالهاي پيش، ...) 

4. سيستم مديريت اطلاعات پيمانکاران و تاسيسات
اين سيستم جهت مديريت اطلاعات پيمانکاران و تاسيسات طراحي و پياده سازي شده است
ثبت اطلاعات پيمانکاران حقيقي، حقوقي
ثبت اطلاعات تاسيسات هاي مرتبط با پيمانکاران، ظرفيت، امکانات و ...
ثبت قراردادهاي تاسيسات و مشخص کردن نوع قرارداد (پرس، جلسه اي، ماهيانه، متفرقه، پرداخت اقساطي)
ثبت کارکردهاي تاسيسات با توجه به نوع قرارداد
چاپ قراردادهاي تاسيساتي با توجه به قالبهاي از پيش تعريف شده
ثبت اطلاعات مربوط به تاسيساتهاي سازمان، امکانات، ظرفيتها و ...
تعريف زمانبندي استفاده از تاسيسات و اختصاص به گروه هاي ورزشي
صدور کارت استفاده از امکانات تاسيسات براي اعضاء

5. سيستم تنخواه
سيستم تنخواه جهت مديريت اطلاعات مربوط به ارائه و استفاده از تنخواه در تيمهاي ورزشي باشگاه مي باشد.
تعريف تنخواه گردانهاي تيمها
تعريف پارامترهاي خرج و تعيين سقف مخارج براي تيم در ليگ مورد نظر
ثبت تنخواه داده شده به مسئول مرتبط
ثبت ليست هزينه هاي انجام شده توسط مسئول تنخواه، و کنترل سقف مخارج توسط سيستم
گزارشات مرتبط با اطلاعات مانند: ليست هزينه هاي انجام شده براي تيم، فاکتورها و...

6. سيستم بودجه
اين سيستم جهت مديريت اطلاعات مربوط به پيش بيني بودجه و همچنين ثبت روند اختصاص بودجه در قالب تعهدات و يا پرداختي به عنوان هاي هزينه اي مي باشد.
ثبت فصل هاي اصلي بودجه و تشکيل درخت بودجه
تعريف عنوانهاي هزينه و اختصاص آن به درخت بودجه
ثبت مبلغ بودجه در سال مرتبط براي عنوان هزينه
ثبت اسناد مربوط به تعهدات و پرداختهاي هر عنوان هزينه
گزارشات: گزارش بودجه، گزارش هزينه ها، گزارش ستوني، نمودار، مقايسه بودجه، گزارش دفتر، ترازنامه، ترازنامه کل و...

7. سیستم تشریفات 
سیستم تشریفات جهت مدیریت اطلاعات مربوط به سفارشات از رستوران ها ، هتل ها و بلیط هواپیما برای تیمهای ورزشی باشگاه می باشد.
تعریف رستوران ها و هتل های طرف قرارداد
ثبت درخواست غذا از رستوران،اتاق از هتل و بلیط هواپیما به همراه جزئیات لازم
امکان ثبت کنسل کردن درخواست ها
گزارشات مرتبط با اطلاعات:لیست سفارشات


8. سیستم بیمه 
سیستم بیمه جهت مدیریت اطلاعات مربوط به ارائه و استفاده از بیمه های تکمیلی برای پرسنل و اعضای تیم های ورزشی باشگاه می باشد.
تعریف اعضا،انواع بیمه ها،شرکت های ارایه دهنده بیمه
ثبت بیمه های ارایه شده توسط باشگاه برای اعضا
ثبت موارد استفاده شده از بیمه توسط اعضا
گزارشات مرتبط با اطلاعات مانند: لیست بیمه نامه های صادره ، فرم پرداخت هزینه های تعهدات بیمه تکمیلی و...


DNN