آزمون های EMQs:

آزمون هایExtended Matching Questions فرمتی از امتحان و آزمون می باشد که مشابه آزمون های چند گزینه ای است با این تفاوت که این آزمون، دانش را به صورتی کاربردی تر و در عمق بررسی می کند. به همین دلیل اغلب در آموزش پزشکی و دیگر موضوعهای مراقبت های بهداشتی برای تست استدلال تشخیصی استفاده می شود.

نمونه ای از سوالات EMQs:I: Pulmonary embolism

J: Pulmonary edema

K: Unstable angina

L: Ventricular fibrillation

M: Ventricular septal rupture

N: Ventricular tachycardia

 

:Answer options

A: Asystole

B: Atrial fibrillation

C: Cardiac tamponade

D: Complete heart block

E: Deep vein thrombosis

F: Papillary muscle rupture

G: Post myocardial infarction


 

 

ساختار سوالات EMQs سه اصل اساسی دارد:

  • لیست گزینهپاسخ :منابع نشان می دهد که استفاده از حداقل هشت گزینه پاسخ نسبت به پنج سناریو و یا تصویر ، این اطمینان حاصل شود که احتمال گرفتن پاسخ صحیح با شانس قبولی کم باقی مانده است. تعداد دقیق گزینه های پاسخ باید توسط تعدادی منطقی ازگزینه های واقع بینانه تعیین شود که این صحت و اعتبار آزمون را تضمین می کند.
  • راهنمایی در سوال:در اینآزمون،سوالات باید به گونه ای طراحی شده باشد که قابل فهم و دقیقا همان چیزی که دانشجو لازم است بفهمد،باشد و اگر دانشجو برای درک سوال نیاز به نگاه بهپاسخ ها داشته باشد، آیتم به خوبی نوشته نشده است.
  • داشتن دو یا چند سناریو و یا تصویر: در اینآزمون، باید حداقل دو سناریو و یا تصویر وجود داشته باشد، در غیر این صورت MCQ می شود. زیرا این مورد اجازه می دهد تا یک تست که در آن هر یک از حالات توسط یک موضوع به هم وابسته شده است ، در یک سوال کلی خلاصه شود. هر سناریو باید ساختار و محتوای مشابه داشته باشد و در هر کدام باید یک "بهترین" گزینه از میان مجموعه ای از گزینه های پاسخ وجود داشته باشد.
DNN