Text/HTML

   سیستم صدور کارت

 

سامانه صدور کارت، یک بسته نرم افزار می باشد که با هدف جمع آوری، دسته بندی وتهیه گزارش ازاطلاعات پرسنل اعم از آموزشی ، بهداشتی و درمانی و ایجاد یک کارت پرسنلی، طراحی و پیاده سازی می شود. این سامانه به صورت یک نرم افزار تحت وب طراحی شده و امکان دسترسی به آن در بستر شبکه داخلی با استفاده از یک مرورگر وب امکان پذیر می باشد.

رعایت مسائل امنیتی وامکان سرویس دهی به دیگرمراکز تحت پوشش سازمان از اولویت های طراحی سامانه می باشد.

 

نگاه کلی به محصول نهایی

 

 حالت ايده آل و هدف نهایی این پروژه تبدیل شدن به سامانه ای مرجع در خصوص صدورکارت می باشد. به نحوی که با بروز کیفیت مطلوب و سهولت کاربریِ این سامانه، کارمند بخش مربوطه بتواند به راحتی اطلاعات مربوطه را درج وکارت راصادرکند وازاطلاعات کلی پرسنل واطلاعات کارتهای چاپ شده پرسنل اطلاعات جمع اوری شده داشته باشند ودرصورت لزوم امکان گزارش گیری فراهم شود

این سامانه جهت استفاده در 3 گروه هدف طراحی و پیاده سازی می شود:

  • صدورکارت: جهت استفاده در دانشگاه ها ، بیمارستانها یامراکز تحت پوشش دیگر به گونه ای که سامانه باوارد کردن اطلاعات شخصی و کلی پرسنل وبسته به نوع سمت و نوع همکاری ودرخواست واحد مربوطه  فرمت کارت را تنظیم نموده ، پیش نمایش ان رامشاهده کرده و اقدام به پرینت نمونه ای کامل از ان داشته باشد سامانه دارای امکان ویرایش وتغییرات فرمت کارت قبل ازپریت نهایی راداشته و اطلاعات صدور ، تمدید و تاریخ چاپ کارتهای صادرشده برای اشخاص درسامانه جهت  صدور مجدد وبررسی کافی ثبت می شود.

 

  • دسترسی به برخی از اطلاعات کلی پرسنل: با درج اطلاعات کلی بصورت خلاصه و فشرده در خصوص جزئیات مسولیت های کاری وسوابق اجتماعی و سیاسی می توان به اطلاعات پرسنل بدون مراجعه به بخش بایگانی جهت هرگونه اقدامی دسترسی کلی داشته و درصورت لزوم جهت سند سازی گزارش تهیه کرد.امکان تغییر اطلاعات و همچنین حذف یک رکورد از اطلاعات شخصی پرسنل موجود بوده و با طراحی بهتر فضای مناسب و پویایی جهت افزایش یا اختصار اطلاعات دردسترس می باشد.

 

  • سرویس دهی به دیگرسازمانها: سازمانهای دیگر شامل بیمارستانها ومراکز درمانی واموزشی تحت پوشش درخواست خود را جهت صدور کارت به سازمان مرکزی اعلام کرده وپس از ارائه اطلاعات وبررسی واحراز صلاحیت کارت مورد نظر برای پرسنل ان سازمانها صادر خواهد شد.

  اطلاعات کامل صدور و تجدید کارت جهت پیگیری در مراحل بعدی به منظور احراز صلاحیت در مراجعات بعدی قابل ثبت و پیگیری می باشند.

 

 

 

 

 

 

Enter Title

 

 

 

دی ان ان