Text/HTML

آزمون پازل (Puzzle)

درآزمون پازل پرونده چهار بیمار درهم ریخته شده است و داوطلب تلاش می كند تا با خواندن مجدد اطلاعات مربوط به پرونده ها، آنها را دوباره مرتب كند. در این آزمون پرونده بیماران به چند قسمت شامل شكایت اصلی و بیمار فعلی ( که تابلوی بالینی بسیار مشخص یک بیماری می باشد و آزمون دهنده باید با یک نگاه آن را تشخیص دهد Pattern recognition) ، سابقةپزشكی قبلی، معاینه، نتایج پاراكلینیك یا تدبیر بالینی تفكیك شده است. دانشجو باید قطعات درهم ریخته را جوركند. آزمون دهنده باید برای هرتابلوی بالینی فقط یك تشخیص انتخاب كند تا موفق شود قطعات مختلف پرونده را باهم جوركند

 

دی ان ان