Enter Title

آزمون ویژگی کلیدیKF

 

هر سوال شامل یك سناریوی بالینی بسیار مشخص و در عین حال موجز می باشد(Pattern recognition) كه ازداوطلب خواسته میشود تا درمورد اقدامات تشخیصی یا درمانی بیمارتصمیماتی اتخاذ كند. با این که تعداد گزینه های درست ممکن است بیشتر از 4 تا باشد داوطلب درهرسئوال مجازبه انتخاب حداكثر چهارگزینه ازمیان شانزده گزینه هست.

DNN