Text/HTML

 آزمون Script Concordance )SCT)

 

این آزمون بخشی از استدلال را با تقلید از گامهای استدلال بالینی ارزیابی می نماید و برمبنای این اصل قرار دارد كه تصمیمات اتخاذ شده درفرایندهای استدلال بالینی قابل بررسی و همسویی آن بانظرات پانل خبرگان قابل اندازه گیری است. این امر ابزاری برای ارزیابی استدلال بالینی فراهم می آورد.این شكل آزمون برای ارزیابی استدلال درموقعیتهای مبهم و غیرقطعی مورد استفاده است . این موقعیتها مكررا ًدرطبابت روزانه رخ میدهد. با این حال چنین موقعیتهایی با استفاده از آزمونهای معمول به سختی قابل اندازه گیری است . جذابیت این آزمون برای متخصصین بالینی به علت تشابه كاركردهای شناختی با كاركردهایی است كه مرتباً درطبابت روزانه صورت میگیرد. آزمون ازسه ستون تشكیل شده است كه به ترتیب با مراحل تولید فرضیه ( اگربه ... فكركنید) ، جمع آوری داده (و سپس دریابیدكه...)  و تفسیرداده (این فرضیه .... خواهدبود) مطابقت دارد. در هرسوال فرضیه اولیه (ستون اول) و یك داده جدید (ستون دوم) ارائه شده است و برای تفسیرداده ها لازم است آزمون شونده در خصوص ارتباط داده جدید با فرضیه مربوطه تصمیم گیری نماید

دی ان ان