Text/HTML

آزمون سناریو نویسی

 

در این آزمون 3-5 علامت و نشانه به عنوان کلمه کلیدی در اختیار آزمون دهنده قرار می گیرد و از او خواسته می شود تا حداقل 2 سناریو از موارد بالینی براساس این کلید ها بنویسد به گونه ای که همه علایم و نشانه ها در هرسناریو گنجانده شود. هر سناریو توسط حداقل دو نفر از هیأت علمی عضو تیم المپیاد به صورت جداگانه خوانده می شود و براساس چك لیست استاندارد به آن نمره داده میشود و سپس در مورد نقاط اختلاف در تیم علمی مورد بحث قرار گرفته تا به جمع بندی مشترك برسند. در این آزمون به استفاده از قاعده امساك، استفاده متعادل از علایم بالینی و فاكتورهای زمینه ای Enabling conditions تناسب تشخیص مطرح شده با سناریوی نوشته شده نمره داده می شود

DNN