Enter Title

آزمون استدلال بالینی (CRP)

 

این آزمون جهت ارزیابی مهارت ساختن فرضیه های تشخیصی بوده و توانایی فراگیر را در تصمیم گیری بالینی ارزیابی می کند. آزمون شامل چند مرحله می باشد، ابتدا سناریویی مطرح می شود که نحوه طراحی آن به صورتی است که اطلاعات بیمار هر چند کامل است اما برای تشخیص نهایی كافی نبوده و چند تشخیص محتمل است. سپس 6 گزینه تشخیصی به نحوی طراحی می شود که حداقل 2 گزینه محتمل تر به سناریو در آن باشد و سایر گزینه ها نیز خیلی دور از ذهن نباشد و از داوطلب خواسته میشود كه ازمیان گزینه های تشخیصی یكی را انتخاب کند و سپس داده های سناریوی سوال به صورت 12 گزینه دراختیار داوطلب قرار می گیرد تا بتواند حداكثر پنج مورد را كه با تشخیص انتخاب شده همخوانی دارد یا مرتبط است انتخاب كند و براساس تشخیص مورد نظر نمره مثبت (تأییدكنندة تشخیص) و یا منفی(تضعیف كنندة تشخیص) بدهد.

در بخش بعدی مجدداً همان گزینه های تشخیصی ذکر میشود و از داوطلب خواسته میشود تشخیص مناسب دیگری را انتخاب كرده و سپس مجددا" همان داده های سناریوی سوال به صورت 12 گزینه دراختیار داوطلب قرار می گیرد تا بتواند حداكثر پنج مورد را كه با تشخیص انتخاب شد همخوانی دارد یا مرتبط است انتخاب كند و براساس تشخیص مورد نظر نمره مثبت (تأییدكنندةتشخیص) و یا منفی (تضعیف كنندةتشخیص) بدهد.

اگر تشخیص نادرست انتخاب شده باشد، هیچ نمره ای به داوطلب تعلق نخواهد گرفت

دی ان ان